Home
Klantenservice
Onze organisatie
Particulier
Zakelijk
Aansprakelijkheid
õõ Brandverzekering
Vervoer/Transport
Overig
Financieringen
Schade...Wat nu?
Nieuws
Contact
Mijn Polissen
BRANDVERZEKERING

Brandverzekering 
Voorkomen is beter dan genezen. Vooral als het gaat om calamiteiten die een schadelijke invloed hebben op uw bedrijfsmiddelen. Die zijn immers noodzakelijk voor de uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten. Ofwel, gaan uw gebouw(en), bedrijfsuitrusting en/of voorraden verloren, dan kunnen de financiŽle gevolgen catastrofaal zijn. Maar u kunt door brand, storm, waterschade, inbraak, vandalisme en diefstal ook aanzienlijke immateriŽle schade leiden, zoals derving van bedrijfsinkomsten en noodzakelijk te maken extra kosten.

Het loont dan ook de moeite en kosten om preventieve maatregelen te nemen. Kleine maatregelen (bijvoorbeeld een goed sleutelbeheer en periodieke controle van technische apparatuur) kunnen al tot een aanzienlijke vermindering van risico's leiden. En een specialistische inventarisering van mogelijke risico's in uw onderneming kan u helpen bij het gericht verbeteren van de veiligheid in uw bedrijf. De adviseurs van Pallas Financieel Advies beschikken over een grote ervaring in risicomanagement en zullen u indien nodig verwijzen naar specialisten.

Pallas Financieel Advies biedt een aantal uitgekiende verzekeringsproducten die u beschermen tegen ongewenste invloeden. Een greep uit het aanbod (let wel: er zijn ook aanvullende verzekeringen voor specifieke branches):

 • Bedrijfsschadeverzekering 
 • Verzekering voor Gebouwen
 • Verzekering voor bedrijfsuitrusting, voorraden en huurdersbelang
 • Extra Kostenverzekering
 • Glasverzekering
 • Huurdervingsverzekering
 • Reconstructiekostenverzekering

 
Bedrijfsschadeverzekering
 
De situatie
De gevolgen van een calamiteit kunnen op veel manieren de continuÔteit van uw bedrijf aantasten. Zo kan het zijn dat u uw bedrijfspand moet herbouwen, of dat er bij aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen sprake is van (lange) levertijden, waardoor bedrijfsinkomsten geheel of gedeeltelijk achterwege blijven. Om uw marktaandeel dan toch zoveel mogelijk te behouden is het noodzakelijk uw klanten in dat soort situaties te kunnen blijven bedienen. Dat vraagt om het creŽren van tijdelijke oplossingen. En dat brengt weer extra kosten met zich mee die niet doorberekend kunnen worden. Om maar niet te spreken over de vaste kosten, zoals lonen en salarissen, die gewoon blijven doorlopen.

Maar ook als u in grote mate afhankelijk bent van bepaalde toeleveranciers of opdrachtgevers, kunt u aanzienlijke financiŽle schade leiden als zŪj door een calamiteit getroffen worden. In alle gevallen is het cruciaal om vooraf een goed doordacht calamiteiten- en recoveryplan op te stellen.

De oplossing
Mocht het ondanks al uw preventieve maatregelen en uitgekiende plannen toch misgaan, dan biedt de Bedrijfsschadeverzekering een uitstekende oplossing. Bij een op de polis gedekte schade worden uw vaste, doorlopende kosten ťn nettowinst namelijk uitgekeerd gedurende een vooraf gekozen periode. Bovendien krijgt u alle extra kosten vergoed die u moet maken als u uw bedrijfsactiviteiten op alternatieve wijze door laat gaan.

Meer informatie
De adviseurs van Pallas Financieel Advies staan voor u klaar als u bijvoorbeeld wilt weten hoe u het te verzekeren bedrag en de te kiezen uitkeringsperiode kunt vaststellen. U kunt ons bereiken via het nummer 073-523 09 23

 
Verzekering voor Gebouwen 

De situatie
De nachtmerrie van iedere ondernemer: beschadiging of verlies van bedrijfsgebouwen (opstallen). Behalve dat het betekent dat u niet důůr kunt met uw bedrijfsactiviteiten, wordt u ook nog eens geconfronteerd met kostbare herbouw. Als u niet op een dergelijk risico hebt geanticipeerd, zijn de gevolgen niet minder dan schrijnend.

De oplossing
Met een Verzekering voor Gebouwen zit u aan de veilige zijde van het verhaal. Bij gedeeltelijke of volledige herbouw is het uitgangspunt voor het verzekerd bedrag namelijk de herbouwwaarde.

De dekking
De Verzekering voor Gebouwen dekt (al dan niet na uitbreiding van de polis) onder meer schade als gevolg van:

 • Brand, ontploffing en blikseminslag
 • Brandblussing
 • Storm
 • Luchtvaartuigen of zaken die daarvan of daaruit vallen
 • Waterschade
 • Inbraak of poging daartoe
 • Aanrijding of aanvaring
 • Vergoeding voor de kosten van het opruimen van de restanten
 • Schade aan fundamenten
 • Schade aan ruiten
 • Derving van huuropbrengsten

Meer informatie
Het vaststellen van de herbouwwaarde blijkt na een calamiteit vaak niet eenvoudig. Zeker voor bedrijfsgebouwen is het daarom raadzaam om een taxatierapport te laten maken en dit aan uw polis te verbinden. Als de verzekerde waarde dan eenmaal juist is vastgesteld dient deze ook op peil te worden gehouden. Hiervoor kunt u het best een indexclausule in de polis laten opnemen. Uw polis, de verzekerde waarde en de verschuldigde premie worden dan jaarlijks met het indexcijfer aangepast. Ook na uitbreidingen of verbouwingen aan uw bedrijfsgebouwen dient u uw polis altijd aan te (laten) passen. De herbouwwaarde van uw pand is dan immers gewijzigd. U voert die aanpassing uit vůůrdat de werkzaamheden starten, door het verzekerde bedrag te verhogen met in ieder geval de aanneemsom.

Uiteraard kunnen de adviseurs van Pallas Financieel Advies u perfect ondersteunen zodat u zeker kunt zijn van een op uw situatie afgestemde verzekering. U kunt ons bereiken via het nummer 073-523 09 23 of via pallas@hetnet.nl

 
Verzekering voor bedrijfsuitrusting, voorraden en huurdersbelang 

De situatie
In geval van beschadiging of verlies van bedrijfsuitrusting, voorraden en huurdersbelang (zie 'Meer informatie' voor definiŽring) dient een en ander opnieuw aangeschaft te worden. Uw bedrijfsactiviteiten mogen immers niet stil komen te liggen. Zonder goede verzekering kan uw onderneming met dermate grote uitgaven geconfronteerd worden, dat het voortbestaan niet langer gegarandeerd zal zijn.

De oplossing
Met een Verzekering voor Bedrijfsinhoud weet u zich afdoende beschermd. Uitgangspunten voor de verzekerde bedragen zijn namelijk:

 • de nieuwwaarde van uw bedrijfsinventaris
 • de inkoopwaarde voor uw halffabrikaten, verhoogd met de fabricagekosten
 • de kostprijs voor uw gereed product.
 • de nieuwwaarde van bouwkundige veranderingen of verbeteringen (betimmeringen, verbouwingen, leidingen, installaties) door u aangebracht, aan uw gehuurde gebouw

De dekking
De Verzekering voor Bedrijfsinhoud dekt (al dan niet na uitbreiding van de polis) onder meer schade als gevolg van:

 • Brand, ontploffing en blikseminslag
 • Brandblussing
 • Storm
 • Luchtvaartuigen of zaken die daarvan of daaruit vallen
 • Waterschade
 • Inbraak of poging daartoe
 • Diefstal na braak
 • Aanrijding of aanvaring
 • Vergoeding voor de kosten van het opruimen van de restanten
 • Schade door inductie of overspanning
 • Aanvullende uitkering ter dekking van bijkomende kosten
 • Verblijf van goederen elders ter bewerking, opslag enzovoort

De Verzekering voor Bedrijfsinhoud dekt niet:

 • Molest, atoomkernreacties, aardbevingen en overstromingen
 • Vandalisme
 • Opzet van de verzekerde

Meer informatie
Tot bedrijfsuitrusting behoren machines en dergelijke. Onder voorraden verstaan we grondstoffen, halffabrikaten en gereed product. Met huurdersbelang bedoelen we de zaken, door u aan het gehuurde zijn toegevoegd, en die u zťlf moet verzekeren.

Voor een op uw situatie afgestemde verzekering en voor aanvullende informatie over deze verzekering kunt u terecht bij de adviseurs van Pallas Financieel Advies. U kunt ons bereiken via het nummer 073-523 09 23 of via pallas@hetnet.nl .

 
Extra Kostenverzekering
 
De situatie
Als u actief bent in de zakelijke dienstverlening (zoals adviesbureaus, uitzendorganisaties, advocatenkantoren en dergelijke) en te maken krijgt met schade aan uw bedrijfspand of bedrijfsuitrusting kunt u uw bedrijfsactiviteiten doorgaans snel hervatten. Er is meestal geen sprake van langdurig productieverlies of aanzienlijke omzetderving. Wel wordt u geconfronteerd met noodzakelijk te maken extra kosten. U bent bijvoorbeeld gedwongen tijdelijk een andere ruimte te huren, waardoor u hogere huurlasten hebt. U moet dan wellicht ook noodzakelijke reclamekosten maken in verband met de verhuizing. En uw medewerkers worden wellicht geconfronteerd met meer reiskosten die ze bij u komen verhalen. Om nog maar te zwijgen van het tijdelijk huren of inlenen van communicatie- en automatiseringsapparatuur, inclusief de kosten voor infrastructuur en gebruiksklaar maken...

De oplossing
De Extra Kostenverzekering vergoedt alle uitgaven die u noodzakelijk moet maken om uw bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk weer voort te kunnen zetten. De vergoeding is gemaximeerd tot een vooraf te bepalen bedrag en gedurende een afgesproken periode.

Meer informatie
Wilt u weten hoe u het te verzekeren bedrag, of de te bepalen uitkeringsperiode vaststelt?
De deskundigen van Pallas Financieel Advies, met een ruime ervaring in risicomanagement, geven u hierbij graag advies. Deze verzekering en de gedekte schade sluiten aan op de Gebouw- en Bedrijfsinhoud verzekering. U kunt ons bereiken via het nummer 073-523 09 23 of via pallas@hetnet.nl .

 
Glasverzekering
 
De situatie
Zoals u wellicht hebt ondervonden, is het bij bedrijfsobjecten niet altijd mogelijk het glas in ramen en deuren te verzekeren op een verzekering voor gebouwen. U doet er dan verstandig aan een aparte glasverzekering af te sluiten. Het maakt daarbij niet uit of u de eigenaar, of de huurder van het gebouw bent. Als u huurder bent, adviseren wij wel om op dit punt uw huurcontract na te lezen, zodat u precies weet wat dit risico is.

De oplossing
De Glasverzekering geeft dekking voor schade aan glas voor ramen of deuren die dienen tot lichtdoorlating. De vergoeding geschiedt veelal in natura. Dat betekent dat de verzekeringsmaatschappij uw gebroken ruit vervangt door een ruit van dezelfde soort. Zowel de kosten van het glas als het arbeidsloon zijn in dat geval gedekt onder de polis. De vergoeding voor kosten van nooddichtingen is soms gemaximeerd.

De dekking
De Glasverzekering dekt (al dan niet na uitbreiding van de polis) onder meer:

 • Breuk van glas, veroorzaakt door een onzeker voorval
 • Vergoeding voor opnieuw aanbrengen van versieringen, teksten en beschilderingen

Meer informatie
Wilt u meer details over de Glasverzekering, belt u dan gerust met Pallas Financieel Advies. Wij informeren u graag verder. U kunt ons bereiken via het nummer 073-523 09 23 of via pallas@hetnet.nl

 
Huurdervingsverzekering
 
De situatie
Indien u als eigenaar en exploitant van een gebouw schade lijdt, wordt u dubbel getroffen. Immers, behalve de schade aan het pand met alle kosten en ongemakken van dien, krijgt u ook nog te maken met derving van huurinkomsten over de periode die nodig is voor herstel.

De oplossing
De Huurdervingsverzekering biedt uitkomst. Deze verzekering vergoedt namelijk de gederfde huurpenningen gedurende een afgesproken periode.

De dekking
De Huurdervingsverzekering dekt (al dan niet na uitbreiding van de polis) onder meer schade als gevolg van:

 • Brand, ontploffing en blikseminslag
 • Brandblussing
 • Storm
 • Luchtvaartuigen of zaken die daarvan of daaruit vallen
 • Waterschade
 • Inbraak of poging daartoe
 • Aanrijding of aanvaring

Meer informatie
Wilt u weten hoe u het te verzekeren bedrag, of de te bepalen uitkeringsperiode vaststelt?
De deskundigen van Pallas Financieel Advies, met een ruime ervaring in risicomanagement, geven u hierbij graag advies.
U kunt ons bereiken via het nummer 073-523 09 23 of via pallas@hetnet.nl .

 
Reconstructiekostenverzekering
 
De situatie
Als u bijvoorbeeld brand- of waterschade lijdt, is de kans groot dat ook uw administratie verloren gaat. Bescheiden met unieke informatie, zoals archiefstukken, ontwerpen, tekeningen, cliŽnteninformatie. Maar ook gegevens over onderhanden werk, over openstaande en nog te factureren bedragen en dergelijke. In de praktijk blijkt dat bij veel bedrijven niet precies bekend is welke informatie waar opgeslagen is. Voor een snel herstel van uw onderneming na een calamiteit is die kennis echter van cruciaal belang. Preventieve maatregelen, zoals opslag van duplicaten buitenshuis, kunnen dan ook een aanzienlijke vermindering van het risico betekenen.

Bent u daar niet aan toegekomen, dan zult u zien dat het reconstrueren van dit soort verloren gegevens een kostbare zaak is, waarbij u te maken kunt krijgen met:

 • extra personeelskosten, eventueel vermeerderd met betalingen voor overwerk
 • extra kosten voor verwarming, water, elektriciteit, telefoon en dergelijke
 • kosten voor het verzamelen van verloren gegevens als documenten, boeken etc.
 • kosten voor huur van tijdelijke ruimte
 • diverse andere bijkomende kosten

Redenen genoeg dus om uzelf afdoende tegen deze nare verrassingen te beschermen.

De oplossing
De Reconstructieverzekering dekt de hierboven genoemde (extra) kosten tot een vooraf te bepalen bedrag en gedurende een afgesproken periode en volgt de dekking van de Gebouwen- en Bedrijfsinhoudverzekering.

Meer informatie
Wilt u weten hoe u het te verzekeren bedrag, of de te bepalen uitkeringsperiode vaststelt?
De deskundigen van Pallas Financieel Advies, met een ruime ervaring in risicomanagement, geven u hierbij graag advies.

U kunt ons bereiken via het nummer 073-523 09 23 of via pallas@hetnet.nl .
 

 
 
Heerendonklaan 209   5223 ZZ   's-Hertogenbosch
Tel: 073-523 09 23 Fax: 073-523 09 24 E-mail: pallas@hetnet.nl